: Kontaktinformation

   Timo Kivisto Consulting Oy
   www.kivistoconsulting.fi
   
Adress: Oppibrinken 5 E
  02210 Esbo 
  FINLAND
   
   Timo Kivistö
Telefon:   +358 9 881 1749
Mobil:  +358 9 881 1759
E-post:   timo.kivisto(at)kivistoconsulting.fi
   
   Matti Riuttamäki
Telefon:  +358 9 8811 739
Mobil:   +358 40 740 1086
E-post:  matti.riuttamaki(at)kivistoconsulting.fi