: Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistus on astunut voimaan 1.6.2010. Hankintojen kilpailuttamisen käytännön kannalta merkittävin muutos on kansallisten kynnysarvojen korottaminen. Myös markkinaoikeuden käytettävissä oleva seuraamusvalikoima on laajentunut. Kokonaan uusi menettely on hankintaoikaisu. Uutena ilmoitustyyppinä on vapaaehtoinen ilmoitus suorahankinnasta.

Kansalliset kynnysarvot 1.6.2010 alkaen

 - tavarat ja palvelut

 30.000 euroa

 - terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut

 100.000 euroa

 - rakennusurakat

 150.000 euroa

Uusia seuraamuksia

Markkinaoikeus voi määrätä tehottomuusseuraamuksen, jonka nojalla jo tehty hankintasopimus voidaan todeta tehottomaksi, tosin vain siltä osin, kun se on toteutumatta päätöksen antamishetkellä. Tehottomuusseuraamus voidaan määrätä EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa, pois lukien liitteen B-mukaiset palveluhankinnat.

Sopimuskauden lyhentäminen tulee kyseeseen EU-kynnysarvon ylittävissä liitteen B-mukaisissa palveluhankinnoissa, johin ei voi määrätä tehottomuusseuraamusta.

Seuraamusmaksu on sakon kaltainen valtiolle maksettavaksi määrättävä maksu, jonka määrä voi olla korkeintaan 10 % hankinnan arvosta.

Hankintaoikaisu

Hankintaoikaisu on uusi menettely, jolla hankintayksikkö voi korjata kilpailutuksessa havaitsemansa virheen peruuttamalla hankintapäätöksen ja ratkaisemalla asian uudelleen. Myös asianosainen,eli yleensä tarjoaja, voi tehdä hankintayksikölle vaatimuksen hankintaoikaisusta. Aiempi mahdollisuus oikaisuvaatimuksen tekemiseen kunnallislain mukaisesti on markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvissa asioissa poistettu.

Ilmoitus suorahankinnasta

Lain muutoksen myötä hankintayksiköille tulee mahdollisuus tehdä ilmoitus EU-kynnysarvon ylittävästä suorahankinnasta. Ilmoitus on vapaaehtoinen. Jos hankintayksikkö on tehnyt ilmoituksen suorahankinnasta ja noudattanut 14 päivän odotusaikaa ennen sopimuksen tekemistä, ei markkinaoikeus myöhemmin voisi määrätä tehottomuusseuraamusta vaikka suorahankinnalla ei olisikaan ollut laillisia perusteita.