: Kynnysarvot

Hankintalain säädökset hankintamenettelyistä, ilmoittamisesta, seuraamuksista, jne. ovat osittain erilaisia hankinnan arvosta riippuen. Laki ei koske lainkaan pieniä alle kansallisen kynnysarvon jääviä hankintoja. Kansallisen kynnysarvon ylittäviä ja toisaalta EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevat osin eri määräykset. Euroopan komissio vahvistaa EU-kynnysarvot kahden vuoden välein.

Hankintalaissa noudatetaan seuraavia kynnysarvoja:

Kansalliset kynnysarvot:  

  - tavara- ja palveluhankinnoissa

30.000 euroa

  - sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa

 100.000 euroa

  - rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoisssa

 150.000 euroa

EU-kynnysarvot kunnilla ja kuntayhtymillä:  

  - tavara- ja palveluhankinnoissa

 193.000 euroa

  - rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoisssa

 4.845.000 euroa

  - suunnittelukilpailuissa

 193.000 euroa

EU-kynnysarvot valtion virastoilla ja laitoksilla:  
  - tavara- ja palveluhankinnoissa

 125.000 euroa

  - rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoisssa

 4.845.000 euroa

  - suunnittelukilpailuissa

 125.000 euroa

Erityisalojen hankintalaissa ei käytetä kansallisia kynnysarvoja, joten laki koskee vain hankintoja, jotka ylittävät seuraavat EU-kynnysarvot:

  - tavara- ja palveluhankinnoissa

 387.000 euroa

  - rakennusurakoissa

 4.845.000 euroa

  - suunnittelukilpailuissa

387.000 euroa

Hankinnan arvon määrittäminen

Jotta hankintayksikkö tietäisi, mitä lain säädöksiä sen tulee hankinnassa noudattaa, sen on määriteltävä hankinnan ennakoitu arvo. Sitä laskettaessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • perustana on suurin maksettava kokonaiskorvaus ilman arvonlisäveroa
  • arvo lasketaan koko sopimusajalta mahdolliset optiokaudet mukaan lukien
  • toistaiseksi voimassa olevien sopimusten arvo on 48 kertaa yhden kuukauden arvo
  • jos hankinta toteutetaan samanaikaisesti erillisinä osina, on ennakoitu arvo kaikkien näiden osien arvojen summa
  • hankintaa ei saa jakaa osiin lain sännösten soveltamisen välttämiseksi