: Taustaa julkisista hankinnoista

Julkisia hankintoja ovat valtion, kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja muiden hankintalainsäädännössä määriteltyjen hankintayksiköiden tekemät tavara- ja palveluhankinnat sekä rakennusurakat. Niiden arvo on noin 27 miljardia euroa vuodessa, mikä vastaa noin 15 % Suomen bruttokansantuotteesta.

Julkisten hankintojen sääntely perustuu Euroopan Unionin direktiiveihin ja niiden pohjalta laadittuun kansalliseen lainsäädäntöön. Suomessa julkisia hankintoja koskevat Laki julkisista hankinnoista (348/2007, hankintalaki) ja Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007, erityisalojen hankintalaki). Lakeja täydentää julkisista hankinnoista annettu valtioneuvoston asetus (614/2007, hankinta-asetus).

Lainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata kaikille tarjoajille tasapuoliset mahdollisuudet julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Julkisissa hankinnoissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita:

  • hankinnassa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet
  • kilpailutusprosessin on oltava avoin ja tehokas
  • tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi